Kosmopolitismus

Kosmopolitismus 源自希腊语,意为“世界主义”。是一个政治哲学意识形态,把整个地球看成一个共同的家园。这一思想体系一部分被当做民族主义以及地方主义的补充、一部分成为其对立面。